เบาหวาน

Image

แนะอาหารเพื่อสุขภาพลดเสี่ยงเบาหวาน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่ 12 จ.สงขลา แนะนำอาหารเพื่อสุขภาพ ช่วยลดความเสี่ยงของการป่วยเป็นโรคเบาหวาน อาทิ อาหารประเภทธัญพืช อาหารที่มีเส้นใย ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่ 12 จ.สงขลาเปิดเผยว่า ปี...

Image

ชีวิตผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยแพทย์แผนไทยชุดหลักธรรมานามัย

การ ศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการส่งต่อสู่ชุมชน จำนวน 676 คน และศึกษาผลของคุณภาพชีวิตหลังได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยชุด...

Image

การรักษาเบาหวานด้วยธรรมชาติบำบัด

เบาหวานคืออะไร เบาหวาน ภาษาทางการแพทย์เรียกว่า Diabetes Melitus เป็นโรคที่มีความผิดปกติของการนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงาน (Glucose Utilization) ซึ่งจริงๆ แล้วสามารถแบ่งแยกย่อยได้หลายชนิด ทางการแพทย์มี 5-6 ชนิด แต่ที่รู้จักกันมี 2 ชนิด คือ 1. DM type I...