โรคความดันโลหิตสูง

Image

โรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิต : เป็นแรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย จะมีค่า 2ค่า คือ ความดันตัวบน (แรงดันเลือดขณะหัวใจห้องซ้ายล่างบีบตัว) และความดันตัวล่าง (แรงดันเลือดชณะหัวใจห้องซ้ายล่างคลายตัว) ซึ่งในคนปกติไม่ควรเกิน 130/85ม.ม.ปรอท สาเหตุ...

Image

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)

โรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ระดับความดันโลหิต 140/90 มม.ปรอท หรือมากกว่าซึ่งจะเป็นค่าบนหรือค่าล่างก็ได้ ตารางที่ 1 ระดับความดันโลหิตสูง (มม.ปรอท) จำแนกตามความรุนแรงในกลุ่มคนอายุ 18 ปีขึ้นไป Category SBP - DBP Optimal < 120 และ < 80 Normal 120 129 และ...

Image

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มีผู้ป่วยจำนวนมากทั่วโลก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โรคความดันโลหิตสูงพบได้ทั่วโลกทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศที่กำลังพัฒนา ปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากมายมหาศาล คาดว่ามีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั้งโลก 1,500...

Image

อินฟราเรดกับความดันโลหิต

อินฟราเรดกับความดันโลหิต เพศ อายุ และ ปัจจัยอื่นๆ เช่น อาหาร กิจกรรมประจำวัน อารมณ์ การออกกำลังกาย และ การนอนหลับ ล้วนแล้วแต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงความดันเลือด ความดันเลือดที่แตกต่างกันในตอนเช้ากับตอนเย็น และอาจเปลี่ยนไปตามฤดูกาล...

Image

วิจัยพบ! เด็กเป็นความดันมากกว่าที่คิด

ทั้งนี้ผลการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารรายสัปดาห์ประจำสัปดาห์นี้ของสมาคมแพทย์อเมริกันนี้ระบุ ว่าในจำนวนเด็กและวัยรุ่นที่มีค่าความดันโลหิตจัดว่าเป็นโรคความดันสูงนั้น มีเพียงแค่ 26...